Faculty

Yoshihisa Kinoshita, MD

Toyohashi Heart Center

Japan